Jak zápis probíhá?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vydávání žádostí

5. 3. 2019 - 30. 3. 2019

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (5.3. - 30. 3. 2019):

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na internetové adrese:
https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole

Na každé ZŠ pouze ve dnech zápisu dne 4. a 5. dubna 2019.

C. Vyplnění formuláře žádosti na OŠT

Na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.  č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, tel. 386 801 502, Mgr. Marcela Pouzarová,  tel. 386 801 504, dveře č. 330, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ ani OŠT magistrátu města kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete žádost získat , kontaktujte ve dnech 5.3. – 30. 3. 2019 OŠT viz bod C. Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu 4.- 5. 4. 2019.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Chrom, Opera,Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory. Pokud se vám vplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

Příjem žádostí

V období 4. 4. 2019 - 5. 4. 2019

Příjem žádostí probíhá v tomto termínu na jednotlivých základních školách. Na každé základní škole pouze ve dnech zápisu dne 4. a 5. dubna 2019.

  • Informujte se na adrese: http://zapiszscb.c-budejovice.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
  • Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
  • Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se dostavíte osobně a odevzdáte žádost v papírové podobě.
  • Ve dnech zápisu je možné vyplnit žádost o přijetí dítěte přímo na vybrané základní škole.

  • Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • písemným doručením.,
  • telefonicky,
  • prostřednictvím SMS.

Uvedené informace se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebudou týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Proto aby vám neunikly žádně informace ohledně přijímacího řízení, věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vaší emailové nebo datové schránce, jejíž adresu jste základní škole poskytli pro komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele(ky) školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města České Budějovice je to tedy Krajský úřad Jihočeského kraje.